.

انرژی قابل متا بو لیسم

اگر مقدار غذا تنها  تکا فوی بقای حیوان را نماید در حدود 7تا9 در صد انرژی خام تقریبا 11تا13% انرژی قابل هضم تلف می شود.ولی اگر مقدار غذا بیشتر شود اتلاف انرژی کاهش پیدا کرده و به 6 تا 7% انرژی خام از طریق خروج متان خواهد رسید این کاهش در مورد غذا های با قابلیت هضم زیاد مشهورتر است. در موارد غذایی همانند تفالهی مالت غلات که از پیش تخمیر می شود تولید متان پایین است 3در صد انرژی خام. تقریبا 20 % انرژی قابل هضم ظاهری به صورت متان وادرار دفع می گردد. در طیور تعیین انرژی قابل متا بو لیسم نسبت به انرژِیقابل هضم اسان تر است.چرا که ادرارو مدفوع باهمدیگر دفع می شوند.

 

عوامل موثر درمقدار انرژل قابل  متابولیسم غذا مقدار

مقد انرژی قابل متابولیسم یک غذا بسته به نوع حیوان  مصرف کننده آن یا به طور اختصاصی تری بسته به نوع دستگاه گوارش که غذا را هضم و جذب میکند متغییر است

افزایش اتلاف انرژی از ادرار (از تجزیه محصولات حاصل از هضم و جذب اسید های نوکلئیک باکتری حاصل می شود )ومدفوع (از تکثیر میکروارگانیسم ها در انتهای دستگاه گوارش که هضم نمی شود )حداقل تاثیر مداخله میکروار گانیسم ها درهضم مواد غذایی می باشد .

در تغذیه غذاها ی فیبری به غیر نشخوارکنندگان نیز اتلاف انرژیبه دلیل تخمیر در انتهای دستگاه گوارش اتفاق می افتد .

درحیوانات نشخوارکننده غذاهایی مانند سیلاژها که قبل از مصرف توسط حیوان تخمیر می شود ,اتلاف انرژی کمتر در حین هضم دارند معذاالک در چنین غذا ها یی اتلاف انرژی در سیلو قبلا اتفاق می افتد بدین جهت گفته می شود که سیلاژ ها انرژی قابل متابولیسم کمتری در مقایسه با علوفه ها دارند .

روش تهیه غذا در بعضی از موارد ممکن است در مقدار انرژی قابل متابولیسم آن موثر باشد در نشخوار کنندگان ,آرد کردن وسپس پلت نمودن مواد خشبی ممکن است منجر به افزایش اتلاف انر ژِی از طریق مدفوع گردد جدول 2-10 مشاهده شود و از جهتی نیز با کاهش مقدار متان

قسمتی از این اتلاف جبران می شود .

با وجود این در موارد خشبی آسیاب شده وجیره های غذایی متشکل از مخلوط مواد خشبی ومتراکم با افزایش سطح تغذیه از مفدار انرژی قابل نتابولیسم کاسته می شود

مهار تولید متان با افزودن داروهای ضد میکروبی به جیره  غذایی ممکن است یکی از ترکیبات شمیایی موثر کلرفوم است

داروی ضد کوکسیدوز موننزین که به طور گسترده به عنوان محرک رشد در گاوهای گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد مهار کننده تولید متان می باشد

اتلاف حرارتی غذا ها

اتلاف انرژی در حیوانات نه تنها به صورت دفع انرژی بلکه به صورت دفع حرارتی صورت می گیرد بخشی از اتلاف حرارت به نام اتلاف حرارتی غذا نام دارد که در اثر عمل هضم و متابولیسم غذا در بدن حیوان ناشی می شود .

بخش باقی مانذه حرارت دفع شده ,متابولیسم پایه با متابولیسم در حال محرومیت از غذا نامیده میشود که حداقل کار انجام شده توسط حیوان برای انجام فعالیت های ضروری بدن ناشی می گردد. (نگه داری بدن )

سنتز پروتیین نه تنها در حیوان در حال رشد بلکه در حیواناتی که در سطح نگهداری پرورش می یابند نیز وجود دارد که در آن سنتز پروتئین به عنوان بخشی از تجزیه و دوباره سازی بافت های پروتئینی می باشد برآورد شده است که در حدود 10درصد از تولید حرارت حیوان مربوط به متابولیسم پروتئین می باشد

تولید حرارت در داخل بدن در بافت هایی که فعالیت متابولیسمی بیشتری دارند صورت می گیرد .

بنابر این در نشخوار کنندگان که دارای دستگاه گوارش بزرگی بوده واز نظر متابولیسم فعال می باشد ,تخمین زده می شود که نیمی از کل تولید حرارت مربوط به دستگاه گوارش وکبد است .

انرژی ویژه وابقای انرژی

با کسر مقدار اتلاف حرارت از انرژی قابل متابولیسم غذا میزان انرژی ویژه ( (NEبه دست می آید . انرژی ویژه به آن قسمت از غذا اطلاق می گرددکه برای احتیاجات نگهداری حیوان وتشکیل بافتهای جدید بدن (رشد )با تولید محصولات (شیر یا تخم مرغ )مصرف می شود . این انرژی مورد نیاز برای تشکیل بافت هایا تولیدات بدن به عنوان آنرژی ابقاشده نامیده می شود

 

کالری متر حیوانی

کالری متری به معنی اندازه گیری حرارت می باشد میزان حرارت تولید شده از حیوان را می توان در اتاقی عایق وبدون منفعذ تحت عنوان کالری متر حیوانی اندازه گیری نمود .

از سوی دیگر می توان میزان اتلاف حرارت را از طریق اندازه گیری تبادلات تنفسی حیوان در اتاق تنفسی (با اندازه گیری میزان مصرف اکسیژن وتولید دی اکسید کربن ) تخمین زد

میزان ابقای انرژی در بدن حیوان را می توان به طور غیر مستقیم از روی اختلاف بین مقدار انرژی فابل متابولیسم مصرفی و تولید حرارت یا به طور مستقیم با اندازه گیری میزان ابقای کربن وازت در بدن حیوان در اتاق تنفسی تخمین زد صوراصلی ذخیره انرژِ ی در بدن حیوان در حال رشد و یا حیوان پرواری ,پروتئین وچربی که ذخیره می شود می توان از آزمایش متعادل کربن وازت استفاده نمود

کربن وازت منحصرا وارد بدن می شوند در حالی که ازت تنها از طریق مدفوع دفع می گردد.

کربن به صورت دی اکسید کربن ومتان نیز خارج می  شود به همین دلیل اجرای آزمایش تعادل را در اتاق تنفسی ایجاب می نماید .

عدم نیاز به اندازه گیری مصرف اکسیژن و تقسیم وابقای انرژی به دو صورت چربی و پروتئین ذخیره شده از فوائد تکنیک تعادل کربن وازت می باشد .

همچنین می توان با استفاده از روش ذبح مقایسه ای وتعیین مقدار چربی وپروتئین در حیوان میزان ابقای انرژی را تعیین نمود

مصرف انرژی قابل متابولیسم در بدن

دو فاکتور اصلی در ارزیابی انرژی عبارت اند از

 میزان انرژی قابل متابولیسم (NE)

 راندمان مصرف انرژی

   راندمان مصرف انرژی قابل متابولیسم از نسبت انرژی ویژه به انرژی قابل متابولیسم غذا به دست می آید که ضریب Kخوانده

 می شود

      مقذار ضریب Kمتناسب با طبیعت غذا ,نوع حیوان ومنظور حیوان در استفاده از انرژی غذا متفاوت خواهد بود

       برای هضم و متابولیسم غذاهایی که تراکم انرژی قابل متابولیسم آنها بالا است انرژی کمتری مصرف می شود ولذا از ظریب Kدر مقایسه با مقادیر ان در حیوانات تک معده ای پایین تر است .

     انرژی قابل متابولیسم در بدن برای بقا, رشد ,تولید شیر وتخم مرغ مصرف می شود راندمان مصرف انرژی قابل متابولیسم برای نگهداری (Km)برابر 0.8-0.7وبرای رشد بافت ها (Kgکه برای نگهداری گوسفندان پرواری استفاده می شود )معادل 0.6-0.4 می باشد که بسته به نسبت پروتئین وچربی در بافت هامتفاوت خواهد بود .

      راندمان مصرف انرژی قابل متابولیسم برای ابقای پروتئین (Kp)حدود 0.55-0.45است که پایین تر از میزان آن جهت سنتز چربی (Kf)0.85-0.65است .

     راندمان مصرف انر ژی قابل متابولیسم برای سنتز شیر (Kj )حدود0.6و برای تولید تخم مرغ حدود 0.7است .

  سایر عوامل بر مصرف انرژی قابل متابولیسم

1-اثرات تجمعی غذا :قابلیت هضم یک غذا در جیره غذایی بر حسب طبیعت جیره مقایر است اثر یک ماده غذایی بر نحوه هضم تمامی جیره و در نتیجه بر شکل جذب انرژی متابولیسم آن می دانند

2-تعادل مواد مغذی : در یک حیوان پرواری اگر انرژی قابل متابولیسم به صورت کربوهیدرات عرضه شده باشد ,و راندمان پروتئین به مقدار کافی در اختیار حیوان در حال رشد قرار نمی گیرد ویا این پروتئین فاقد اسید آمینه بخصوصی باشد تمایل به ذخیره انرژی به صورت چربی بروز نموده واحتمالا راندمان مصرف تغییر می کند کمبود ویتامین ها ومواد معدنی نیز در مصرف انرژی اختلال ایجاد می کند کمبود فسفر بدین نحو راندمان مصرف انرژی را در گاو حدود 10%پایین می آورد .

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 11:14  توسط دیوید   |